ประวัติและผลงาน

ไพดี้คลินิก (PAIDI Clinic)


ไพดี้คลินิก เดิมชื่อ สถาบันไพดี้ เป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤษภาคม 2551 โดยดำเนินกิจกรรมให้บริการด้านกิจกรรมบำบัด จิตวิทยา การศึกษาพิเศษ และแก้ไขการพูด เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาการ ให้แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ (เด็กพิเศษ) เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กพัฒนาการล่าช้า เป็นต้น เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีศักยภาพทางกาย จิตใจ สังคมและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตได้สูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ต่อมากระทรวงสาธารณะสุขได้ออกระเบียบให้หน่วยงานประเภทนี้จดทะเบียนเป็นคลินิก สถาบันฯจึงเปลี่ยนชื่อเป็นไพดี้คลินิกใน เดือน กันยายน พ.ศ. 2559  นอกจากการบำบัดฟื้นฟูเด็กพิเศษ ไพดี้คลินิกยังมีกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กกลุ่มดังกล่าว ทั้งผู้ปกครอง ผู้ดูแลและครู เช่น การบรรยายให้ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรของหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการคัดกรองพัฒนาการเด็ก และการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการมีภาวะความต้องการพิเศษ(เด็กพิเศษ) การฝึกบำบัดเด็กร่วมกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองสามารถดำเนินการต่อได้เองที่บ้าน เป็นต้น
ปัจจุบัน ไพดี้คลินิกมีสาขา ชื่อ ไพดี้หนองปรือคลินิก เปิดดำเนินการที่เทศบาลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีการทำงานทั้งแบบเชิงรับ คือ ให้บริการบำบัดฟื้นฟูเด็กที่คลินิก และบริการเชิงรุก คือ การให้บริการที่ห้องฝึกบำบัดในโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา พัทยา และมีแผนจะขยายบริการเชิงรับโดยเป็นเครือข่ายรับการส่งต่อจาก รพ.ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีให้มากขึ้น นอกจากนั้น ไพดี้คลินิก ยังมีแผนจะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่อื่นๆต่อไปอีกเป็นระยะๆ

ประเภทของบริการ

 • ไพดี้คลินิกให้บริการสังเกตและคัดกรอง พัฒนาการในเด็กทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่ม
 • ให้การประเมินศักยภาพและปัญหาในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อวางแผนใการบำบัดฟื้นฟู และให้ความช่วยเหลือ
 • ให้คำปรึกษาและความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมแต่ละวัย
 • การฝึกบำบัดเพื่อฟื้นฟูทักษะด้านต่าง ๆ และกระตุ้นพัฒนาการแก่เด็กพิเศษแบบองค์รวม
 • คณะสหวิชาชีพผู้ให้บริการ ได้แก่

 • นักกิจกรรมบำบัด  (Occupation Therapist)  
 • นักจิตวิทยา (Psychologist)
 • นักแก้ไขการพูด (Speech-Language pathologist)
 • ครูการศึกษาพิเศษ (Special education)
 • ลักษณะของไพดี้คลินิก

  • เป็นหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองด้านคุณภาพให้เพิ่มสูงขึ้นและให้บริการที่ทันสมัยได้มาตรฐานตลอดเวลา
  • มีอุปกรณ์ฝึกบำบัดที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน ทั้งอุปกรณ์ที่หาได้ในประเทศ สั่งจากต่างประเทศ และอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกฯและเหมาะสมกับเด็กที่มีความหลากหลาย
  • นักบำบัดทุกคนได้รับการอบรมและเข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง
  • มีระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน และผู้ควบคุมฯที่มีประสบการณ์ในการฝึกบำบัดเด็กฯมายาวนาน
  • หน่วยงานมีเครือข่ายการประสานงานและส่งต่อที่เข้มแข็งเพื่อให้เด็กฯได้รับบริการที่เหมาะสมอย่างครบถ้วนรอบด้าน
   และสะดวกต่อการรับบริการ เช่น แพทย์และนักบำบัดต่างๆในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเป็นต้น
  ผลงานที่ผ่านมา
  1. ดำเนินกิจกรรมการดูแลเด็กร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น
       1) การคัดกรองพัฒนาการเด็กโรงเรียนบางชวด จ. ปทุมธานี (29 มิ.ย. 2552)
       2) การประเมินและฝึกบำบัดเด็กสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า จ. นนทบุรี (ตลอดปี 2555)
       3) ร่วมกับ รร. แย้มสะอาดรังสิต จ. ปทุมธานี ในการคัดกรอง ประเมิน และการฝึกบำบัดให้เด็กที่มีข้อบกพร่อง ภายในโรงเรียน (ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน)
       4) การฝึกบำบัดและแนะนำให้ ผู้ปกครองเด็ก /ผู้ดูแล รู้แนวทางและวิธีดูแลที่มีความต้องการพิเศษในชุมชนวัดกลางคลองสี่ จ. ปทุมธานี (เม.ย. 2556)
       5) การคัดกรองเด็กที่มีภาวะเสี่ยงด้านความบกพร่องทางการเรียน โรงเรียนทองพูลอุทิศ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ธ.ค. 2556)
       6) การประเมินเด็กในโครงการอาชาบำบัด ภายในกองพลทหารม้าที่ 2. รอ. กรุงเทพฯ (7 และ 14 มี.ค. 2557)
       7) ร่วมกับ รร. สาธิตอุดมศึกษา บางละมุง จ. ชลบุรี ในการคัดกรอง ประเมิน และการฝึกบำบัดให้เด็กที่มีข้อบกพร่อง ภายในโรงเรียน (ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน)

  2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคคลากรหน่วยงานภายนอก เช่น
       1) อบรมโครงการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร อ. บางบัวทอง จ. นนทบุรี (มิ.ย. 2554)
       2) ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ เมืองพัทยา จ. ชลบุรี ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเฝ้าระวัง การคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องด้านพัฒนาการ (พ.ค. 2557)
       3) อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กลุ่มผู้ปกครอง บ้านแม่นก จ. ปทุมธานี ให้มีความรู้ความชำนาญ รู้วิธีการประเมิน และการช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรง (ก.ย. 2557)
       4) อบรมการเฝ้าระวัง การประเมินคัดกรอง การให้ความช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาการพัฒนาการช้า ร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  (25 – 26 ส.ค. 2558)

  3. ร่วมแสดงกิจกรรมทางวิชาการในงานนิทรรศการงานวิชาการ ACSP ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ (30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2558)
  4. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้บุคคลากรในหน่วยงานด้านบริการและการศึกษาภายนอก เช่น
       1) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี (28 และ 29 พ.ค. 2556)
       2) สถาบันพัฒนาการเด็กเดอะบริดจ์ เซนเตอร์ จังหวัดเชียงราย (16 ก.พ. 2559)
       3) นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (3 และ 17 ต.ค. 2558)

  การติดต่อสอบถาม หรือขอคำปรึกษา

  • เวลาทำการ อังคาร-ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น.
  • โทรศัพท์: 02-995-6201, แฟกซ์: 02-995-6202
  • มือถือ: 081-918-2116
  • Email: paidi.clinic@gmail.com
  • Website: www.paidi-th.com
  • Facebook: Paidi.Clinic
  • Line ID: @paidi.clinic
  • Line QR Code:  
  ข้อมูลภายในสถาบัน

  Login สำหรับผู้ดูแลระบบ