หลักสูตรภายในไพดี้คลินิก


โปรแกรมการฝึกของไพดี้คลินิก

การฝึกเป็นรายบุคคล
1. ด้านกิจกรรมบำบัด(Occupational Therapy)

   หลังจากที่นักกิจกรรมบำบัดทำการประเมินเด็ก จะมีการวางแผน ตั้งเป้าหมายการฝึกร่วมกับผู้ปกครอง และในการฝึกจะเป็นฝึกแบบรายบุคคล โดยเป็นการกระตุ้น/ส่งเสริมพัฒนาการทั้งในด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก การทำกิจวัตรประจำวัน  กระตุ้นการรับรู้/การเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคและกรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัด ( sensory integration approach , sensory motor , visual perception , neurodevelopmental ) หลังจากนักกิจกรรมบำบัดฝึกเด็กเสร็จ จะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ กิจกรรมการฝึก และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองนำไปปฎิบัติที่บ้าน


2. ด้านแก้ไขการพูด(Speech-Language Pathology)

   นักแก้ไขการพูดจะทำการสอนเด็ก 20 -30 นาที ซึ่งการสอนนั้นจะเน้นตามสภาพปัญหาของเด็ก โดยมีกิจกรรมที่กระตุ้นเพื่อให้เด็กออกเสียง พูดสื่อสาร หรือพูดโต้ตอบอย่างเหมาะสม มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด เช่น การบริหารปากและลิ้น มีกิจกรรมที่สอนความเข้าใจภาษา เช่น การสอนคำศัพท์ การตอบคำถาม เป็นต้น หลังจากฝึกเด็กเสร็จ จะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับพฤติกรรมการฝึก กิจกรรมการฝึก และคำแนะนำสำหรับฝึกต่อที่บ้าน


3. ด้านการศึกษาพิเศษ(Special Education)

   ครูการศึกษาพิเศษ จะจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน โดยใช้สื่อการสอนหรือกิจกรรมที่หลากหลาย ให้เด็กสนใจ ไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อ หรือต่อต้านกับการเรียนทางด้านวิชาการ โดยจะทำการสอน 50 นาที หลังจากนั้นครูการศึกษาพิเศษจะพูดคุยกับผู้ปกครองเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึก และคำแนะนำสำหรับฝึกต่อที่บ้าน


4. ด้านจิตวิทยาคลินิก(Clinical Psychology)

   นักจิตวิทยาคลินิก จะใช้กิจกรรมที่ผ่านการเล่นหรือกิจกรรมตามหลักของทางจิตวิทยา เพื่อกระตุ้น/ส่งเสริมให้เด็กได้มีการจัดการอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง พร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม

การฝึกเป็นรายกลุ่ม
1. โปรแกรมกิจกรรมกลุ่ม 3-5คน

   เป็นโปรแกรมที่ส่งเสริมทักษะทางสังคม การเล่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อารมณ์ การรู้จักกติกา การรอคอย โดยใช้กิจกรรมการเล่นเป็นสื่อกลาง กลุ่มละ 3-5 คน


2. โปรแกรม summer camp :

   เป็นโปรแกรมให้กับเด็กในช่วงปิดภาคเรียน  ที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่าน การทำกิจวัตรต่างๆ การเล่น ส่งเสริมศักยภาพรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม สังคม อารมณ์ และสติปัญญา กลุ่มละ 3-5 คน

3. โปรแกรมจัดอบรม-สัมมนาเชิงให้ความรู้ความเข้าใจ และความรู้เชิงวิชาการ สำหรับคณะครู และผู้ปกครอง

   เป็นโปรแกรมจัดอบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้ความเข้าใจ และความรู้เชิงวิชาการ แก่ คณะครู และผู้ปกครอง ให้ได้รับครามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ (เด็กพิเศษ) เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กพัฒนาการล่าช้า
จะทำให้ครู และผู้ปกครองสามารถเฝ้าระวัง คัดกรองเด็ก ที่มีความเสี่ยง และ รู้วิธิการส่งเสริมศักยภาพรอบด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม สังคม อารมณ์ และสติปัญญา  


4. โปรแกรม Happy Family  สำหรับกลุ่ม ผู้ปกครองฝึกทำกิจกรรมจริง

   โปรแกรม Happy Family  สำหรับผู้ปกครองเข้าร่วมการฝึกกับเด็กกับนักกิจกรรมบำบัด โดยเน้นให้ผู้ปกครองเป็นผู้พาเด็กทำกิจกรรมตามที่นักบำบัดได้จัดไว้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีการดูแล-ทำกิจกรรมต่างๆ และสามารถนำ ไปทำได้ที่บ้าน    และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปกครองท่านอื่น  อีกทั้ง เป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่ายในการฝึกเนื่องจากสามารถฝึกเองได้ที่บ้าน สามารถมาตามนัดเป็นครั้ง ๆ และทำให้การฝึกต่อเนื่อง การพัฒนาเด็ก จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  


Login สำหรับผู้ดูแลระบบ