บริการของไพดี้


การบริการของเรา


   ไพดี้คลินิก มีการประเมินทางกิจกรรมบำบัดให้กับเด็กแต่ละคน ที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ เช่น เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กพัฒนาการล่าช้า โดยเป็นการประเมินในด้านต่าง ๆ เพื่อดูศักยภาพในการพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กและวัยรุ่น  ทั้งในด้านพัฒนาการของเด็ก  ด้านการทำกิจวัตรประจำวัน  การจัดการด้านอารมณ์เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว/สังคม  ความสามารถในการเรียนรู้ในโรงเรียน  การเล่น/การใช้เวลาว่างที่สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับวัย
   ไพดี้คลินิกฯได้นำความรู้ในวิชาชีพต่าง ๆ มาใช้ในการประเมิน โดยใช้แบบประเมินที่เป็นมาตรฐาน และแบบประเมินที่ทางสถาบันได้คิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการวัดและคัดกรองความสามารถของเด็กให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เพื่อนำไปสู่การวางโปรแกรมที่เหมาะสมกับความต้องการของเด็กและครอบครัวโดยใช้เทคนิคและกรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัด ( sensory integration approach , sensory motor , visual perception , neurodevelopmental )

   ในการวางโปรแกรมเพิ่มศักยภาพในเด็กแต่ละคนนั้น เราจะทำร่วมกันในทีมสหวิชาชีพ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเด็กด้วย  เพื่อส่งเสริมให้เด็กสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้น   มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการเรียน และการอยู่ในสังคม ชุมชน โรงเรียน  มีการเล่นที่เหมาะสม  มีกิจกรรมยามว่างที่ตนเองสนใจ  และสามารถจัดการกับอารมณ์ความเครียดในตนเองได้
การบริการ

 • การประเมินทางกิจกรรมบำบัด

 เป็นการประเมินทักษะและศักยภาพในด้านต่างๆของเด็ก เช่น พัฒนาการ(ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านภาษา ด้านการช่วยเหลือตนเอง และการปรับตัว) , การทำกิจวัตรประจำวัน , ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเรียน การเล่น การเข้ากลุ่ม สมาธิและการควบคุมตนเอง , การบูรณาการประสาทรับความรู้สึกในระบบต่างๆของเด็ก เพื่อดูว่าพัฒนาการและทักษะต่างๆของเด็กเหมาะสมกับวัยหรือไม่ และส่งผลอย่างไรต่อการทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเรียน การเล่น การใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำการประเมินโดยนักกิจกรรมบำบัด(Occupational Therapist) โดยใช้แบบประเมินมาตรฐาน ใช้เวลาในการประเมิน 60 – 90 นาที พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครอง )

 • การประเมินทางภาษา

เมื่อเด็กมีปัญหาไม่พูด พูดช้ากว่าวัย พูดไม่ชัด พูดติดอ่าง หรือพูดไม่เป็นภาษา นักแก้ไขการพูด(Speech-Language Pathologist)จะเป็นผู้ที่ทำการประเมินทักษะทางภาษาของเด็กทั้งในเรื่องของการเข้าใจภาษาและการใช้ภาษา ด้วยการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์จำลอง เพื่อให้เด็กมีการสื่อสารโต้ตอบ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประเมิน 20 – 30 นาที เพื่อวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาของเด็ก หลังจากนั้นนักแก้ไขการพูดจะพูดคุยกับผู้ปกครอง วางแผนในการช่วยเหลือเด็กร่วมกับผู้ปกครอง และให้คำแนะนำในการช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็ก เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กที่บ้านได้

 • การประเมินทักษะทางวิชาการ การเรียน

เมื่อเด็กมีปัญหาเกี่ยวกับ
การอ่าน (อ่านไม่ได้ , สะกดคำไม่ถูกต้อง , อ่านข้ามคำ , จำตัวอักษรไม่ได้  )
การเขียน (เขียนตัวอักษรกลับด้าน , เขียนพยัญชนะ/สระ/วรรณ์ยุกต์ผิดตำแหน่ง  )
การคิดวิเคราะห์ (ไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง , ไม่สามารถเล่าเรื่องย้อนหลังได้ , จับใจความไม่ได้
สับสนในการทำตามคำสั่ง  )
การคิดคำนวณ (ไม่เข้าใจค่าของตัวเลข , แก้หรือตีโจทย์ปัญหาไม่ได้  )
ครูการศึกษาพิเศษ(Special Educator) จะเป็นผู้คัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานของเด็ก เพื่อให้ทราบถึงความสามารถและพัฒนาการของเด็กแต่ละคน รวมทั้งจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อพัฒนาการและความต้องการของเด็กแต่ละคน โดยในการประเมินนั้นจะใช้เวลา 45 – 50 นาที หลังจากนั้นครูการศึกษาพิเศษจะพูดคุยกับผู้ปกครอง วางแผนการช่วยเหลือเด็ก และให้คำแนะนำในการช่วยเหลือเด็กแก่ผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

 • การประเมินทางจิตวิทยาคลินิก

นักจิตวิทยาคลินิก(Clinical Psychologist) จะทำการประเมินในเรื่องพฤติกรรม อารมณ์ เชาวน์ปัญญา ด้วยแบบประเมินมาตรฐาน โดยในการประเมินนั้นจะใช้เวลา 60 – 90 นาที ซึ่งขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคน หลังจากประเมินเสร็จจะมีการคุยกับผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลประเมิน แนวทางการช่วยเหลือเด็ก

 • บริการ การฝึกสอนเดี่ยว และกลุ่ม  เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ ( เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กพัฒนาการล่าช้า)

    การฝึกสอนเดี่ยว และกลุ่ม  เด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มต่างๆ ( เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กบกพร่องทางสติปัญญา เด็กพัฒนาการล่าช้า)  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านกิจวัตรประจำวัน, ด้านการเรียน, ด้านการเล่น/กิจกรรมยามว่าง ,ด้านปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว

 • บริการ การฝึกปฏิบัติ และให้คำปรึกษาวิธีปฏิบัติที่บ้าน/โรงเรียน แก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก
 •  จัดอบรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการพัฒนาทักษะชีวิตให้เด็กและวัยรุ่นแก่ ครอบครัว, โรงเรียน, ชุมชน

กลุ่มผู้รับบริการ

 • เด็กพัฒนาการปกติ เด็กในโรงเรียนทั่วไป
 • เด็กที่ต้องการเสริมศักยภาพด้านทักษะชีวิต
 • เด็กที่ความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (Learning Disability : LD)
 • เด็กออทิสติก (autism spectrum  disorders)
 • เด็กสมาธิสั้น (ADD /ADHD )
 • เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual  Disabilities)
 • เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม /อารมณ์
 • เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวและเรียนรู้ช้า

การเปิดให้บริการ  
วันจันทร์ – ศุกร์                  เวลา  10:00 – 19:00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์                เวลา  10:00 – 18:00 น.ข้อมูลภายในสถาบัน

Login สำหรับผู้ดูแลระบบ